Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skoroszyce za rok szkolny 2015/2016


Informacja

o stanie realizacji zadań
oświatowych

Gminy Skoroszyce

za rok szkolny 2015/2016

/zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/

 

 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Wójt),
w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2

i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań
własnych jednostki samorządu terytorialnego. ”

 

październik 2016

 

WSTĘP

 

 

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. la ustawy
o systemie oświaty, tj. punktach i zespołach przedszkolnych, a także w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 5 wspomnianej wyżej ustawy.
Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie
o systemie oświaty. Organ prowadzący szkołą lub placówkę odpowiada za jej działalność. Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym w szczególności:

 • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
  i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym wykonywanie czynności,
  o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości,
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
 • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania
  sprawdzianów i egzaminów.
  Wójt sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi
  w szczególności podlega:
 • prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi
  z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki.

 

Wójt jest zwierzchnikiem dla dyrektorów placówek. Zgodnie z art. 36a ustawy o systemie oświaty powierza stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
Wójt odwołuje dyrektora na podstawie art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy.  

 

 1. REALIZACJA ZADAŃ USTAWOWYCH
 2. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DZIAŁANIA SZKOŁY LUB PLACÓWKI, W TYM BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW NAUKI, WYCHOWANIA I OPIEKI.

- Organizacja pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
  Działalność edukacyjną w Gminie Skoroszyce prowadziły następujące placówki oświatowe:

1). Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach w tym:
   - Gimnazjum
   - Szkoła Podstawowa
   - Przedszkole

2). Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinie  w tym:
   - Szkoła Podstawowa im. Arki Bożka
   - Przedszkole

3). Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie  w tym:
    - Szkoła Podstawowa
    - Przedszkole

4). Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Makowicach

  

 1. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W GMINIE SKOROSZYCE

STAN NA 30.09.2015 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 

SP Skoroszyce

SP Chróścina

SP Sidzina

klasa

Liczba

uczniów

Liczba

oddziałów

Liczba

uczniów

Liczba

oddziałów

Liczba

uczniów

Liczba

oddziałów

kl. I

38

2

40

2

15

1

kl. II

49

2

10

1

16

1

kl. III

23

1

21

1

12

1

kl. IV

27

1

13

1

13

1

kl. V

21

1

15

1

11

1

kl. VI

21

1

13

1

18

1

ogółem

179

8

112

7

85

8

 

 

 

SP Makowice

RAZEM

klasa

Liczba

uczniów

Liczba

oddziałów

Liczba uczniów szkól podstawowych

Liczba oddziałów szkół podstawowych

kl. I

7

0,5

100

5,5

kl. II

5

0,5

80

4,5

kl. III

0

0

56

3

kl. IV

6

0,5

59

3,5

kl. V

7

0,5

54

3,5

kl. VI

4

1

56

4

Ogółem

29

3

405

24

 

GIMNAZJA

 

Gimnazjum Skoroszyce

RAZEM

klasa

Liczba

uczniów

Liczba

oddziałów

Liczba uczniów w gimnazjach

Liczba oddziałów w gimnazjach

kl. I

46

2

46

2

kl. II

62

3

62

3

kl. III

42

2

42

2

ogółem

150

7

394

7

 

 

PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Skoroszyce

Przedszkole Chróścina

Przedszkole Sidzina

Oddział  Przedszkolny Makowice

Razem

 

Liczba

dzieci

Liczba

oddziałów

Liczba

dzieci

Liczba

oddziałów

Liczba

dzieci

Liczba

oddziałów

Liczba

dzieci

Liczba

oddziałów

Liczba dzieci w przedszkolach

Liczba oddziałów w przedszkolach

5-6-latki

30

1,2

13

1

17

1

6

0,4

66

3,6

grupy

młodsze

37

1,8

20

1

15

1

9

0,6

81

4,4

ogółem

67

3

33

2

32

2

15

1

147

8

 

W roku szkolnym 2015/16 do:

- Przedszkoli uczęszczało - 132 dzieci

- Oddziału przedszkolnego – przy Szkole Podstawowej – 15 dzieci

- Szkół Podstawowych – 405 uczniów

- Gimnazjów – 150 uczniów

  Razem do placówek Oświatowych w Gminie Skoroszyce uczęszczało - 702 osoby.

 

 

 

 1. PORÓWNANIE LICZBY UCZNIÓW W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH GMINY SKOROSZYCE NA PODSTAWIE ANALIZ Z 30.09.2014 R., 30.09.2015 R. ORAZ 30.09.2016 R.

Placówki

Liczba uczniów

2014

2015

2016

Publiczne Przedszkola

195

147

179

Szkoły Podstawowe

371

405

363

Publiczne Gimnazjum

                        178

                        150

                        153

 


 1. II. WYNIKI UZYSKANE PRZEZ UCZNIÓW NA SPRAWDZIANACH KLAS VI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ EGZAMINACH W KLASACH III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Osiągnięte wyniki należy odnieść również do skali staninowej. Skala ta powstaje w ten sposób, że wyniki sprawdzianu są uporządkowane
od najniższego do najwyższego, są dzielone na dziewięć przedziałów tak wyznaczonych, aby średni wynik wypadał w środku piątego przedziału (stanina), a odchylenie standardowe dla kolejnych przedziałów wynosiło 2. Skala ta zaczyna się od staninu 1 najniższy, kolejno 2  bardzo niski,
3 niski, 4 niżej średni, 5 średni, 6 wyżej średni, 7 wysoki, 8 bardzo wysoki, 9 najwyższy.

Wyniki Sprawdzianów klas VI- w Gminie Skoroszyce – 2016 r.

NAZWA SZKOŁY

Liczba uczniów

Średni wynik ogółem w procentach

Sprawdzian
stanin

Średni wynik z języka polskiego w procentach

Średni wynik z matematyki
 w procentach

Średni wynik z języka
angielskiego w procentach

Język angielski
stanin

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji narodowej Szkoła Podstawowa w Skoroszycach

20

57,4%

3

63,5%

50,8%

58,8%

3

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Arki Bożka w Chróścinie

13

63%

5

65,4%

60,0%

70,2%

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa
w Sidzinie

18

66,4%

6

75,0%

57,5%

69,7%

5

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Makowicach

16

50,8%

2

63,3

37,5%

56,5%

3

 

 

WYNIKI SPRAWDZIANÓW KLAS VI - W GMINIE SKOROSZYCE – 2016 R. NA PODSTAWIE WYKRESU:

Najwyższy wynik osiągnęła szkoła Podstawowa w Sidzinie 66,4% ( 6 stanin). Drugi uzyskała  Szkoła Podstawowa w Chróścinie  - 63,0 %. (5 stanin) Szkoła Podstawowa w Skoroszycach uzyskała 57,4 % - (3 stanin) Najsłabiej sprawdzian napisali uczniowie w Szkole Podstawowej w Makowicach – 50,8% (2 stanin)
Ogółem sprawdzian pisało 67 uczniów.

WYNIKI SZKÓŁ W SKALI STANINOWEJ:

WYNIKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE SKOROSZYCE W PORÓWNANIU DO POWIATU
I WOJEWÓDZTWA.

 

J. polski %

Matematyka %

J. angielski %

Gmina

67,7

54,2

64,9

Powiat

68,1

49,8

68,5

Województwo

69,2

52,1

70,7

Wyniki egzaminów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 są zadowalające. Gmina  uzyskała nieco niższy bo o 0,4% wynik niż  powiat i  niższy  o 1,5% niż  województwo z języka polskiego. Matematyka wypadła lepiej niż powiat i województwo natomiast język angielski wypadł  gorzej  od powiatu i województwa.

WYNIKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SKOROSZYCACH:

 

Język polski

Historia i wos

Przedmioty przyrodnicze

Matematyka

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski

poziom rozszerzony

Oddział A

69,7

54,1

52,6

54,8

53,4

34,2

Oddział B

58,7

44,9

29,8

40,7

41,3

16,9

Szkoła

65,4

50,5

43,7

49,3

48,7

27,4

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 nie są zadowalające. Szkoła  uzyskała wyższy wynik niż w  powiecie
 tylko  z języka polskiego i przedmiotów przyrodniczych . Najgorzej wypadł  egzamin z języka angielskiego jest on dużo  niższy niż w powiecie i województwie.

 

 

WYNIKI GIMNAZJÓM W GMINIE SKOROSZYCE W PORÓWNANIU DO POWIATU
I WOJEWÓDZTWA.

 

Język polski

Historia i wos

Przedmioty przyrodnicze

Matematyka

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski

poziom rozszerzony

Gmina

65,4

50,5

49,3

43,7

48,7

27,4

Powiat

64,7

52,8

48,2

43,8

58,8

39,3

Województwo

66,0

54,3

49,8

47

65,3

45,7

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 nie są zadowalające. Gmina  uzyskała niższe wyniki niż powiat
i województwo  we wszystkich obszarach a najsłabiej wypadł egzamin  z języka angielskiego.

III. OBOWIĄZEK NAUKI W GMINIE SKOROSZYCE:

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie, co wynika z art.19 ustawy o systemie oświaty.
Na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfikacja danych, a uzupełnienie informacji następuje poprzez pisma kierowane bezpośrednio do rodziców ucznia.

Dane dotyczące obowiązku spełniania nauki na podstawie rejestru na dzień 31 marca 2016 roku.

Wyszczególnienie

16 lat

17 lat

18 lat

Ogółem

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, spełniającej obowiązek nauki

61

17

3

81

Liczba młodzieży spełniająca obowiązek nauki

W publicznej lub niepublicznej szkole ponad gimnazjalnej

0

55

48

103

Przez realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla osób ze sprzężonymi niepełno sprawnościami w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

0

0

0

0

Przez uczęszczanie do szkoły w kraju w, którym przebywają

0

 

0

0

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie gminy, co do której brak informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki

3

4

5

12

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki

0

0

0

0

Ogółem

 
64  76 

 

56

 

 

196

 

 

 

 1. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE W GMINIE SKOROSZYCE NA LATA OD 2009-2015 R.

Liczba dzieci zameldowanych na terenie gminy w poszczególnych latach:

Rok urodzenia

Skoroszyce

Czarnolas

Mroczkowa

Brzeziny

Razem w obwodzie

Chróścina

St. Grodków

Pniewie

Razem  w obw.

Sidzina

Giełczyce

Razem w obw.

Makowice

ogółem

2010

11

4

3

2

20

12

1

1

14

12

1

13

4

51

2011

19

8

1

4

32

16

3

0

19

2

1

3

4

58

2012

18

5

2

3

28

10

4

1

15

14

0

14

7

64

2013

18

2

3

4

27

19

1

1

21

13

1

14

2

64

2014

20

0

0

2

22

13

2

0

15

13

1

14

6

57

2015

13

3

1

7

24

11

6

0

17

12

3

15

1

57


Ilość urodzonych dzieci w poszczególnych latach jest bardzo zbliżona, jednak w przedszkolach gminnych dzieci jest coraz więcej. Wszystkie dzieci, które są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania są przyjęte do przedszkoli na terenie gminy. Również chętne dzieci młodsze
w większości znalazły miejsce w przedszkolach i oddziale przedszkolnym.

 

 1. INTEGRACJA

Organizacja szkół podstawowych i gimnazjalnych obejmuje działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Proces integracji, polega
na umożliwianiu uczniom/wychowankom zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy/oddziału. Placówki przedszkolne oraz placówki szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego prowadzą w miarę potrzeb opiekę i edukację dla niepełnosprawnych. Uczęszczają do tych placówek dzieci o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności np.  upośledzone w stopniu lekkim
i umiarkowanym, z rozpoznanym autyzmem, niepełnosprawni ruchowo. Zgodnie z przepisami oświatowymi  uczniowie są wspierani zajęciami rewalidacyjnymi, prowadzonymi przez specjalistów, którzy współpracują również z rodzicami. W roku szkolnym 2015/2016 zajęciami rewalidacyjnymi objętych było 11 dzieci, zostało wypracowanych dodatkowo 22 godziny/tygodniowo

 1. NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Organizowane jest przez dyrektora szkoły na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży i dotyczy tych uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale w bardzo ograniczonym wymiarze. Decyzja podejmowana jest przez dyrektora placówki po uzyskaniu orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania oraz zgody organu prowadzącego. Nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych w domu (6-8 godzin tygodniowo dla ucznia klas I-III szkoły podstawowej, 8-10 godzin dla ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej
i 10-12 godzin dla ucznia w gimnazjum) kieruje dyrektor szkoły macierzystej. W roku szkolnym 2015/2016 nauczaniem indywidualnym objętych było 6 uczniów. Wypracowano z uczniami 57 godzin/tygodniowo.

 

TABELA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI :

Ogólna liczba uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

0

suma

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

0

6

0

0

0

6

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

0

1

0

0

0

1

niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją

0

1

0

0

0

1

Razem:

0

8

0

0

0

 

 

Dane w tabeli – stan na 30.09.2015r.

 

 

 1. STAN ZATRUDNIENIA
 2. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy zależnych od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.

Placówka

 

                                Zatrudnienie

Nauczyciele

Obsługa

Razem

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

Zespół Szkół w Skoroszycach

34,58

42

13,50

15

48,08

57

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinie

14,65

17

7,00

9

21,65

26

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie

12,28

14

7,75

10

20,03

24

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym

7,35

14

3,25

4

10,60

18

RAZEM

68,86

87

31,50

38

100,36

125


Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość środków finansowych w budżecie oświatowym. Wszyscy nauczyciele i pedagodzy szkół posiadają pełne kwalifikacje, wielu cały czas doskonali się. Dane z roku szkolnego 2014/2015 wykazują, że 93% kadry pedagogicznej to nauczyciele z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym.

 

 1. AWANS ZAWODOWY:

Stażysta

4

Kontraktowy

4

Mianowany

23

Dyplomowany

56

W roku szkolnym 2015/2016 - 8 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego
w tym:

- 4 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego
- 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego
- 3 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego

 1. POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Placówka

MGR

LIC

SN

Zespół Szkół w Skoroszycach

42

0

-

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinie

16

1

-

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie

14

0

-

Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Makowicach

14

-

-

RAZEM

86

1

-

 1. POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE DYREKTORÓW

Zgodnie z art. 36-38 ustawy o systemie oświaty Wójt powołuje i odwołuje ze stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. W roku szkolnym 2015/16 nie były przeprowadzane  procedury konkursowe.

VII. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Na podstawie art. 70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli umowę
z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę, Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe z Funduszu Pracy. W roku szkolnym 2015/2016 dofinansowano kształcenie
10 młodocianych 7 pracodawcom na łączną kwotę 76.769,50 zł.

VIII. ETATY WSPARCIA

Działalność edukacyjna /przedmiotowa/, wychowawczo-opiekuńcza szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz przedszkoli wspierana jest dodatkowymi godzinami, które można podzielić na następujące kategorie zajęć z uczniami/wychowankami:
- logopedia
- opieka świetlicowa
- praca biblioteki szkolnej
- koła zainteresowań dla uczniów zdolnych
- zajęcia dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach
- zajęcia wyrównawcze
- konsultacje nauczycieli
- opieka higieniczna
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju ucznia
- zajęcia sportowe
- zajęcia językowe

 1. NADZÓR W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW
  I UCZNIÓW

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach zawarte są w stosownym rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej i Sportu. Wynika z nich szereg obowiązków dyrektora placówki oświatowej. Jednym z nich jest przeprowadzenie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określenia kierunków ich poprawy. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów stanowią przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzeń wykonawczych oraz umowa o świadczenie usług z zakresu BHP i p. pożarowych. Dyrektorzy placówek oświatowych zawarli umowy z uprawnioną osobą , która dba o bezpieczeństwo i higienę pracy.

 1. DOŻYWIANIE DZIECI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY SKOROSZYCE STAN NA 30.10.2015 R.

Zespół Szkół w Skoroszycach

Liczba dzieci SP i G  korzystających ze stołówki – 115,

w tym dofinansowywanych przez GOPS – 20.

Liczba dzieci Przedszkola korzystających ze stołówki – 64

w tym dofinansowywanych przez GOPS – 7


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinie

Liczba dzieci Szkoły Podstawowej korzystających ze stołówki – 57

w tym dofinansowywanych przez GOPS – 11,

Liczba dzieci Przedszkola korzystających ze stołówki – 34

w tym dofinansowywanych przez GOPS – 3

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie

Liczba dzieci Przedszkola korzystających z posiłków – 36

w tym dzieci dofinansowywanych przez GOPS – 2

 

 1. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, 
a rozstrzygnięcie o jej przyznaniu wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Zasady przyznawania tych świadczeń określa uchwalony przez Radę Gminy regulamin (Uchwała Rady Gminy Skoroszyce Nr XXXII/178/2013 z dnia 13 września 2013 r.) oraz art. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Formy pomocy materialnej:

1) stypendium szkolne – może otrzymać uczeń, w rodzinie którego miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2) zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane
na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

W OKRESIE IX – XII 2015 ROKU

W OKRESIE I – VI 2016 ROKU

Liczba stypendystów

87

79

Kwota wypłaconych stypendiów

41 395,60 zł

37 525,43zł

Liczba przyznanych zasiłków

0

0

Kwota wypłaconych zasiłków

0,00 zł

0,00 zł

Udział budżetu gminy

8 280,60 zł

12 366,43 zł


XII. ZWIĘKSZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ Z REZERWY 0,4% SUBWENCJI OGÓLNEJ

1. GABINETY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Gmina Skoroszyce uzyskała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Placówki oświatowe wnioskowały o zakup nowego sprzętu do gabinetów, który pozwoli na lepsze realizowanie opieki zdrowotnej przez higienistki szkolne.

Kwoty dla poszczególnych placówek przedstawia tabela:

Lp.

Placówka oświatowa

Wnioskowana kwota [zł]

1.

Szkoła Podstawowa w Chróścinie

5 000,00

RAZEM

5 000,00

 1. WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów, w tym niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W roku szkolnym 2015/2016 z pomocy skorzystali uczniowie klasy  III szkoły podstawowej i uczniowie niepełnosprawni. Programem „Wyprawka szkolna” w gminie Skoroszyce zostało objętych 8 uczniów. Dotacja wykorzystana na ten cel wyniosła 1.800,00 zł

 1. BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo
 do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zmiany wprowadzane są sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej.  W roku szkolnym  2015/2016. Z bezpłatnych podręczników korzystały klasy I, II i IV szkół podstawowych oraz I Gimnazjum. W związku z przyjętym harmonogramem wprowadzenia bezpłatnego dostępu do podręczników złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych i Gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2015 r. pokrytych ze środków dotacji celowej wyniosła 40.298,87 zł.
W Gminie Skoroszyce z darmowych podręczników w klasie pierwszej i drugiej   szkoły podstawowej skorzystało 190 uczniów, oraz wyposażonych zostało 60 uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej i 56 uczniów klasy pierwszej Gimnazjum  uczniów podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 

XIII. DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ SPECJALNYCH

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, a uczniom
z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
 znacznym także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach dowozu zbiorowego lub dowozu indywidualnego. W Gminie Skoroszyce dzieci niepełnosprawne dowożone są busem do szkoły  specjalnej w Nysie. W roku szkolnym 2015/2016 dowozem objętych zostało 17 uczniów. Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wyniosły 40 751 zł.

 

Szkoła

Wydatki

Wydatki :

Wydatki:

Liczba

Wydatki

Subwencja

Różnica

Subwencja

 

80101

Ogółem

płace i

wiejski

dzieci

na ucznia

z podziałem

pomiędzy

na dzieci

 

80110

bez remontów

pochodne

mieszkaniowy

 

 

na szkoły

wydatkami

niepełnosprawne

 

 

 

 

ZFŚS

 

 

 

a subwencją

 

 

SP – Skoroszyce

1.079.861,86

903.909,31

97.753,30

167

6.466,24

1.120.545,00

52.570,76

50.890,00

 

SP – Chróścina

1.095.490,41

830.689,07

82.283,80

98

11.178,47

748.070,00

-341.320,36

16.890,00

 

SP – Sidzina

947.120,33

762.196,76

74.977,64

85

11.142,59

696.221,00

-246.164,87

0,00

 

SP - Makowice

504.818,45

426.987,17

45.274,49

30 0

16.827,27

274.198,09

-228.583,52

         45.120,00

 

Razem :

3.627.291,05

2.923.782,31

 300.289,32

 380

9.545,50 

2.839.034,09

-763.499,51 

112.900,00

 

Gimnazjum Skoroszyce

 

1.465.814,85

 

1.144.958,60

 

122.174,55

169

8.673,46

1.270.740,00

 

 

 

-179.561,29

77.223,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM :

5.093.105,90

4.068.740,91

422.463,87

549

9.277,06

4.109.774,09

943.060,80

190.123,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. FINANSOWANIE OŚWIATY W GMINIE SKOROSZYCE


PRZEDSZKOLA

80104

80103

Wydatki

ogółem

bez remontów

Wydatki :

płace i

pochodne

Wydatki:

wiejski

mieszkaniowy

ZFŚS

Liczba

dzieci

Dotacja

z podziałem

na przedszkola

Subwencja

na dzieci

niepełnosprawne

Różnica

pomiędzy

wydatkami

a dotacją

PP - Skoroszyce

458.811,00

390.760,95

38.726,31

68

96.628,00

 

71.251,55

-290.931,45

PP- Chróścina

279.807,74

248.925,79

26.864,17

57

69.973,18

 

0,00

-209.834,56

PP - Sidzina

367.912,94

300.999,47

27.927,87

37

49.980,00

 

0,00

-317.932,94

Oddz. P. Makowice

99.496,99

89.370,24

9.446,75

16

20.558,00

0,00

-78.938,99

Razem :

1.206.028,67

1.030.056,45

102.965,10

178

237.139,18

 

71.251,55

-897.637,94

 

STOŁÓWKI

80148

Wydatki

ogółem

bez remontów

Wydatki :

płace i

pochodne

Wydatki :

pozapłacowe

Wsad do kotła płacony przez korzystających

Zespół Szkół Skoroszyce  

 

161.341,28

 

 

99.304,18

 

8.394,05

 

53.643,05

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinie

 

99.785,75

 

73.598,75

 

5.759,53

 

20.427,47

Razem:

261.127,03

172.902,93

14.153,58

74.070,52

 

Świetlice szkolne

 

Wydatki

ogółem

bez remontów

Wydatki :

płace i

pochodne

Wydatki :

pozapłacowe

Zespół Szkół Skoroszyce  

 

159.360,26

 

138.081,21

 

21.279,05

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinie

 

44.022,69

 

40.426,27

 

3.596,42

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie

 

20.321,98

 

20.321,98

 

0,00

Razem:

223.704,93

198.829,46

24.875,47

 1. DOWOZY UCZNIÓW

Zadaniem gminy jest zapewnienie dowozu dziecka do szkoły, zostało to wyrażone w treści art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). W świetle powołanego przepisu, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1) przekracza wymienione odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;

2) nie przekracza wymienionych odległości, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu wyłącznie w granicach administracyjnych gminy. W gminie Skoroszyce uczniowie dowożeni są do Zespołu Szkół w Skoroszycach oraz Zespołu - Szkolno-Przedszkolnego w Chróścinie i Sidzinie.

 1. WYKONANIE REMONTÓW W OBIEKTACH SZKOLNYCH ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wypełniając zadania organu prowadzącego określone w art. 5 ust. 7 pkt.1 i 2 Ustawy o systemie oświaty (zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie), wykonano następujące prace:

Wykonywane były drobne remonty i awarie oraz zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

 

 • Data aktualizacji: 2019-07-23 14:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 24 650