Zaproszenia do składania ofert / Zaproszenie do złożenia oderty na Wymianę tradycyjnego kotła węglowego o mocy 28 kW na kocioł peletowy o mocy 24 kW w przedszkolu w Sidzinie zgodnie z załączonym kosztorysem.


Skoroszyce 11.08.2017 r.

GZEASiP.7013.3.2017.TK

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Skoroszyce

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół i Przedszkoli

ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Przedmiot zamówienia

Wymiana tradycyjnego kotła węglowego o mocy 28 kW na kocioł peletowy o mocy 24 kW w przedszkolu w Sidzinie zgodnie z załączonym kosztorysem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

kocioł musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5:Kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;

kocioł musi posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi:

kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

Przed złożeniem oferty należy wykonać wizję w terenie w celu uwzględnienia robót, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2017 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.*

posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.*

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót), posiadające uprawnienia*

sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.*

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenie, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,

kosztorys ofertowy

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach, ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce do dnia 23.08.2017 r. do godziny 1300.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół i Przedszkoli

ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce

OFERTA

Wymiana tradycyjnego kotła węglowego o mocy 28 kW na kocioł peletowy o mocy 24 kW w przedszkolu w Sidzinie”

Nie otwierać przed dniem 23.08.2017 r. godzina 1300

Opis kryteriów, którymi zamawiającymi będzie się kierował przy wyborze oferty

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniająca zakres prac opisanych w załączonym przedmiarze robót.

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Tadeusz Kosecki, email: tkosecki@skoroszyce.pl, tel. 535928501.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnione zostało zaproszenie.

Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzielili Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

  • Data aktualizacji: 2021-05-11 10:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 52 453