Stypendia - informacje


Informacja dla ubiegających się o stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  – z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenia;
  –   z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa , rachunek lub oświadczenie;
  –   z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego - odcinek świadczenia,   decyzja lub oświadczenie;
  –  z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
  –  zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:
  – działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  – działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności z formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
 • w przypadku korzystania z pomocy GOPS zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 • dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego GZEASiP Skoroszyce może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


Na potrzeby prowadzonego postępowania GZEASiP w  Skoroszycach  potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informacjęna temat stypendium szkolnego
 • otrzymać wnioseko przyznanie stypendium szkolnego;
 • złożyć wnioseko przyznanie stypendium szkolnego;

zgłoś się do Sekretariatu najbliższej szkoły podstawowej  lub Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  mieszczącego się w Skoroszycach przy ul. Nyska 11, Informacje udzielane są także drogą telefoniczną   pod numerem telefonu 77 431 80 96.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.skoroszyce.pl.

Wnioski należy złożyć w terminie  do dnia 17.09.2018 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach, ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce  lub przesłać drogą pocztową na adres GZEASiP.

W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie  do dnia 15.10.2018 r. w jw.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jeden. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała Nr XXXII/178/2013 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoroszyce;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce.

Inne informacje

Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • imiennych biletów miesięcznych,
 • dowodów wpłaty,
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.


Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

 

 Kierownik GZEASiP

 Tadeusz Kosecki

 • Data aktualizacji: 2019-07-23 14:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 24 654