Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

 

 

Urząd Gminy Skoroszyce

Gminny Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

w Skoroszycach

1.

 Miejsce składania wniosku:
 Urząd Gminy Skoroszyce ul. Powstańców Śląskich 17, 48-230 Skoroszyce lub bezpośrednio w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach ul.Nyska 11.

2.

 Wymagane druki:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (załącznik nr 1 - do pobrania) wraz z Klauzulą informacyjną RODO.

3.

 Wymagane załączniki:

1. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.

2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie
w imieniu pracodawcy.

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

4. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego
(załącznik nr 2- do pobrania).

5. Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu
u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia
u innego pracodawcy).

6. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopię umowy o pracę i świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy.

7. Oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe, albo kopię odpowiednio dyplomu
lub świadectwa potwierdzającego zdanie tego egzaminu.

9. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki).

Z dokumentu powinno wynikać że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

10. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
w przypadku spółek.

 Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
 w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz. 1880,
 ze zm.)  podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza   wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy   dodatkowo następujące dokumenty:

1. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w danym roku i w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku,
albo oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 3 - do pobrania)

2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis - zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(załącznik nr 4 -  do pobrania)

 Wszystkie składane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez  wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę wnioskodawcy, aktualną datę potwierdzenia oraz podpis wnioskodawcy.

4.

 Opłaty: Nie pobiera się.

6.

 Termin załatwienia sprawy:
 Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego - „załatwianie sprawy  wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno  nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”.

7.

 Wydział realizujący wniosek:
 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach
 ul. Nyska 11, nr tel. 77 431 80 96

8.

 Tryb odwoławczy:
 Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.     

 Decyzję wydaje Wójt Gminy Skoroszyce.

 Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

9.

 Opłata za odwołanie:
 Nie pobiera się.

10.

 Podstawa prawna:

1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2010 r. poz. 2010 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.             
w sprawie praktycznej nauki zawodu ,( Dz.U. z 2010 nr 244 poz. 1626 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r.               
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622
ze zm.).

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 2013.352.1).

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) – art. 37 określa jakie warunki musi spełnić pracodawca aby otrzymać pomoc de minimis.

8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010 r.  nr.53  poz. 311, ze zm.).

9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Rekrutacja

  • Data aktualizacji: 2023-09-14 01:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 106 027