Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

 

 • Strony internetowej gzeasip.skoroszyce.pl

 

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

 

 • Data publikacji strony internetowej: 11.2015 r.

 

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  12.2020 r.

 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 

 1. Filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących

 

 1. Strona nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące ( brak możliwości zmiany wielkości czcionki, zmiany kontrastu, zmiany odstępu między słowami, wierszami, akapitami)

 

 1. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

 

 

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Deklarację sporządzono dnia 17.12.2020 r. na podstawie samooceny.

 

 

 

SKRÓTY KLAWISZOWE

 

Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) system lub aplikacjami użytkowników.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

Dane teleadresowe Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

 

 1. Nyska 11

 

48-320 Skoroszyce

 

tel. 77 4318096

 

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl

 

Osoby kontaktowe: Justyna Dwornik

 

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy gzeasip@skoroszyce.pl  .Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 77 4318096. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądania może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


 

DOSTĘNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Budynek Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjego Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach, ul Nyska 11, 48-320 Skoroszyce

 

 

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia – główne od ul. Nyskiej,  boczne -  od ul. Działkowej,

 

 1. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

 1. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Do pomieszczeń na piętrze prowadzą stopnie.

 

 

 1. W budynku nie ma wind ani platform przyschodowych.

 

 

 1. Do budynku i jego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. W  placówce GZEASiP  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

 

 1. Nyska 11

 

48-320 Skoroszyce

 

tel. 77 4318096

 

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl

 

 

Osoby kontaktowe:  mgr Justyna Dwornik

 

Kierownik

Kierownik: mgr Justyna Dwornik

 

RODO

GZEASiP nie wyraża zgody na  pobieranie żadnych danych osobowych, w tym wizerunku ze strony internetowej GZEASiP bez wcześniejszego uzyskania zgodny administratora na w/w czynności.

 

Rekrutacja

 • Data aktualizacji: 2023-09-14 01:23
 • |
 • Licznik odwiedzin: 113 793